สหกรณ์อิสลามปัตตานี จำกัด
The Islamic Co-Operative Of Pattani Limited.

 

 

 72 หมู่ที่7 ถ.ยะรัง ต.ตะลุโบะ อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

 

      โทร. 0 7334 8541    แฟกซ์. 0 7333 1960

     

TH

Eng

สหกรณ์อิสลามปัตตานี จำกัด ยินดีให้บริการสมาชิกทุกท่านค่ะ ติดต่อเวลาทำการ วันอาทิตย์ - วันพฤหัสบดี เปิดบริการตั้งแต่เวลา 08.30 น - 15.30 น.วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์ : "สหกรณ์อิสลามปัตตานี เป็นสหกรณ์แบบอย่างที่เน้นหลักชารีอะฮฺ สู่เครือข่ายและมุ่งสู่สากลอย่างมั่นคง

                 เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของมวลสมาชิก และเป็นที่พึ่งของสังคม "

พันธกิจ   : "ยึดมั่นในคุณธรรม มุ่งมั่นในคุณภาพ ก้าวหน้า ก้าวไกล ก้าวไปกับเรา สหกรณ์อิสลามปัตตานี จำกัด

                 สร้างสรรค์สิ่งที่ดีสู่สังคม"

วัตถุประสงค์

                   1.เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ และดำเนินธุรกิจที่ไม่ขัดกับหลักการ ของศาสนาอิสลาม

                   2.เพื่อเป็นแหล่งระดมทุน และกระจายทุนเพื่อการประกอบอาชีพ

                   3.เพื่อป็นสถาบันการเรียนรู้ การบริหารการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ในรูปแบบของธุรกิจที่

                   ไม่ขัดกับหลักศาสนา

                   4.ดำเนินธุรกิจการซื้อ การขาย แปรรูป ร่วมลงทุน และอื่นๆที่ไม่ขัด กับพ.ร.บ สหกรณ์

                   5.ส่งเสริมให้สมาชิกช่วยตนเองเพื่อดำเนินกิจการร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดย

                   ใช้หลักคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์และจริยธรรมอันดีงาม

                   6.ส่งเสริมการพัฒนาบุคคล การศึกษา พลานามัย และทางจิตใจ ให้เป็นครอบครัว

                   ที่สุขสมบูรณ์สังคมที่มีสันติสุข

                   7.เพื่อเป็นช่องทางให้เกิดกองทุนซากาต สงเคราะห์ผู้ขัดสนและด้อยโอกาสในสังคม

 

บริการสหกรณ์

services

เป็นสถาบันการเงินที่ปลอดดอกเบี้ย

แห่งแรกในประเทศไทย

 

ประมวลภาพกิจกรรม

   หน้าหลัก | เกี่ยวกับสหกรณ์ | บริการสหกรณ์ | โครงสร้างขององค์กร | สาขา/สถานที่ตั้ง | ประมวลภาพกิจกรรม | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม