สหกรณ์อิสลามปัตตานี จำกัด
The Islamic Co-Operative Of Pattani Limited.

 

 

 72 หมู่ที่7 ถ.ยะรัง ต.ตะลุโบะ อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

 

      โทร. 0 7334 8541    แฟกซ์. 0 7333 1960

     

TH

Eng

สหกรณ์อิสลามปัตตานี จำกัด ยินดีให้บริการสมาชิกทุกท่านค่ะ ติดต่อเวลาทำการ วันอาทิตย์ - วันพฤหัสบดี เปิดบริการตั้งแต่เวลา 08.30 น - 15.30 น.

ประวัติของสหกรณ์อิสลามปัตตานี

    วันที่ 28 มีนาคม - 19 เมษายน 2530 นายเด่น โต๊ะมีนา (ส.ส ปัตตานี สมัยนั้น) ร่วมกับคณะกรรมการอิสลาม

ประจำจังหวัดปัตตานี และกรรมการ จังหวัดปัตตานี ได้เชิญผู้นำศาสนาผู้ทรงคุณวุฒิ และ นักวิชาการจังหวัดปัตตานี

และจังหวัด ชายแดนภาคใต้ จำนวน 2,000 คน มาสัมมนาเพื่อหาแนวทาง พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของจังหวัด

ชาย แดนภาคใต้ซึ่งส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาอิสลามการจัดสัมมนา แบ่งออกเป็น 4 รุ่นๆ ละ 2 วัน ณ มหาวิทยาลัย-

สงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี ได้เชิญวิทยากรจาก ธนาคารอิสลามมาเลเซีย (BIMB) และวิทยากรจากกรม

ส่งเสริมสหกรณ์ผลสรุปจากการสัมมนา เห็นว่าอุดมการณ์หลักการและวิธีการสหกรณ์ สอดคล้องกับวิถีชีวิตมุสลิม

และไม่ขัดกับหลักการของอิสลามจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้จัดตั้งองค์กร นิติบุคคลในรูปแบบสหกรณ์ ซึ่งเป็นสถาบัน

ทางการเงินองค์กรธุรกิจเพื่อสมาชิกและสังคมส่วนรวม

    สหกรณ์ออม ทรัพย์อิสลามปัตตานี จำกัดได้รับการจดทะเบียน ตาม พ.ร.บ. สหกรณ์พ.ศ. 2511

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2530 ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์อยู่ภายใต้ การควบคุมดูแล ฝ่ายเศรษฐกิจสำนักงาน

คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีตั้งแต่แรกตั้งสหกรณ์สำนักงานตั้งอยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม

ประจำจังหวัดปัตตานี จนกระทั่งปริมาณธุรกิจสหกรณ์เพิ่ม ขึ้น จึงย้ายไปอยู่ที่สำนักงานใหม่ทีสี่แยกตะลุโบะ อ.เมือง