สหกรณ์อิสลามปัตตานี จำกัด
The Islamic Co-Operative Of Pattani Limited.

 

 

 72 หมู่ที่7 ถ.ยะรัง ต.ตะลุโบะ อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

 

      โทร. 0 7334 8541    แฟกซ์. 0 7333 1960

     

TH

Eng

สหกรณ์อิสลามปัตตานี จำกัด ยินดีให้บริการสมาชิกทุกท่านค่ะ ติดต่อเวลาทำการ วันอาทิตย์ - วันพฤหัสบดี เปิดบริการตั้งแต่เวลา 08.30 น - 15.30 น.

บริการเงินฝาก

1.เงินรับฝากประเภทวาดีอะฮ์(ฝากออมทรัพย์)

   สหกรณ์จะรับเงินจากผู้ฝากโดยไม่จำกัดจำนวนและระยะเวลาในการฝากสามารถฝากและถอนได้ตลอดเวลา

ทำการของสหกรณ์ และผู้ฝากยินยอมให้สหกรณ์นำเงืนส่วนนั้นไปลงทุนในธุรกิจต่างๆของสหกรณ์และสหกรณ์

จะรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียวในทรัพย์สินของผู้ฝากหากเกิดการขาดทุนผลกำไรที่ได้จากการที่สหกรณ์นำเงิน

ไปลงทุนเป็นกรรมสิทธิ์ของสหกรณ์

วิธีการฝากเงินประเภทวาดีอะฮ์

     1.ยื่นคำร้องขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์วาดีอะฮ์ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน

     2.เปิดบัญชีตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป

     3.ผู้ขอเปิดบัญชีเงินฝากวาดีอะฮ์ จะต้องเซ็นต์ตัวอย่างลายมือชื่อลงในแผ่นการ์ดเป็นหลักฐาน

     4.กรณีสมุดเงินฝากสูญหายจะต้องรีบแจ้งทางสหกรณ์โดยด่วนและต้องเสียค่าบริการออกสุดใหม่ 20 บาท

     5.กรณีการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นถอนเงินแทน เจ้าของบัญชีจะต้องแนบบัตรประชาชนพร้อมสมุดเงินฝากทุกครั้ง

การจ่ายเงินเฉลี่ยคืนเงินฝาก

   สหกรณ์จะจ่ายเงินเฉลี่ยคืนเงินฝากแก่สมาชิกที่มีบัญชีเงินฝาก หากสหกรณ์ดำเนินงานมีกำไรสหกรณ์

จะจ่ายเงินเฉลี่ยคืนเงินรับฝากแก่สมาชิกตามผลดำเนินงานที่มีกำไรของแต่ละปีและอัตราเงินเฉลี่ยคิน

ตามทีประชุมใหญ่อนุมัติเงินเฉลี่ยคืนเงินฝากจะได้รับมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับยอดเงินที่ฝากและระยะเวลาการฝาก เงิน

เฉลี่ยคืนเงินฝากของสมาชิกจะได้รับการโอนเข้าบัญชีเงินฝากทุกรายหลังเสร็จสิ้นการประชุมใหญ่ 15 วัน

(ซากาตเงินฝาก ผู้ฝากเงินจะต้องเป็นผู้จ่ายซากาตเอง)

 

2.เงินฝากประเภทมูฎอรอบะฮ์

   สหกรณ์จะเปิดรับเงินฝากประเภทมูฎอรอบะฮ์ ก็ต่อเมื่อมีโครงการต่างๆตามที่โครงการต่างๆตามที่

คณะกรรมการมีมติโดยผู้ฝากเงินมาร่วมลงทุนกับสหกรณ์ในการทำกิจกรรมต่างๆ จะต้องมีการระบุในสัญญา

ร่วมลงทุนถึงจำนวนเงินที่มาลงทุนประเภทของโครงการ ระยะเวลาในการลงทุนและอัตราการแบ่งกำไรที่แน่นอน

และผู้ฝากจะต้องร่วมรับผิดชอบในกิจการที่ลงทุนไม่ว่าจะได้กำไรหรือขาดทุน

ลักษณะการฝากมูฎอรอบะฮ์

     1.มีการทำสัญญาร่วมลงทุน รวมทั้งกำหนดระยะเวลาการฝากระหว่างสหกรณ์กับผู้ฝาก

     2.ผู้ฝากจะไม่สามารถถอนเงินฝากจนกว่าจะครบสัญญาการฝาก

     3.ผู้ฝากและสหกรณ์จะร่วมรับผิดชอบในผลกำไรและขาดทุนจากการลงทุน

 

   หน้าหลัก | เกี่ยวกับสหกรณ์ | บริการสหกรณ์ | โครงสร้างขององค์กร | สาขา/สถานที่ตั้ง | ประมวลภาพกิจกรรม | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม