สหกรณ์อิสลามปัตตานี จำกัด
The Islamic Co-Operative Of Pattani Limited.

 

 

 72 หมู่ที่7 ถ.ยะรัง ต.ตะลุโบะ อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

 

      โทร. 0 7334 8541    แฟกซ์. 0 7333 1960

     

TH

Eng

สหกรณ์อิสลามปัตตานี จำกัด ยินดีให้บริการสมาชิกทุกท่านค่ะ ติดต่อเวลาทำการ วันอาทิตย์ - วันพฤหัสบดี เปิดบริการตั้งแต่เวลา 08.30 น - 15.30 น.

บริการร่วมลงทุน

   เงินฝากมูฎอรอบะห์ อัล-อามีน เป็นนวัตกรรมใหม่ทางการเงินของสหกรณ์อิสลามปัตตานี จำกัด ซึ่งเป็นการ

วางแผนทางการเงินเพื่อการลงทุนในธุรกรรมอัร-เราะห์นู ทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยจะได้รับผลตอบแทน

ในอัตราที่สูง ตามระยะเวลาและภายใต้เงื่อนไขข้อตกลง กับสหกรณ์สามารถเลือกประเภทตามความสามารถ

และพึงพอใจ

สิทธิประโยชน์

    1.ผู้ที่ต้องการออมเงินหรือลงทุนระยะสั้นและระยะยาวภายใต้กรอบของหลักซารีอะห์

    2.ผลตอบแทน (ปันผลกำไร) ถูกต้องตามหลักซารีอะห์

คุณสมบัติของผู้ร่วมลงทุน

    1.เปิดบัญชีเงินฝากมูฎอรอบะห์ ขั้นต่ำ 50,000 บาท

    2.สามารถเปิดบัญชีได้ที่ทุกสาขาของสหกรณ์

    3.ผู้ร่วมลงทุนจะได้รับสมุดคู่ฝากเป็นหลักฐาน

    4.การขอเปิด/ปิดบัญชีให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่สหกรณ์กำหนด

ระยะเวลาร่วมลงทุนและอัตราผลตอบแทนที่จะได้รับ

  ทางสหกรณ์จะคำนวณอัตราค่าตอบแทนจากผลกำไร หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแล้วเท่านั้น

    1.มูฎอรอบะห์ อัล-อามีน ฝาก 3 เดือน จะได้รับการจัดสรรกำไร 40 % สหกรณ์ 60 %

    2.มูฎอรอบะห์ อัล-อามีน ฝาก 6 เดือน จะได้รับการจัดสรรกำไร 50 % สหกรณ์ 50 %

    3.มูฎอรอบะห์ อัล-อามีน ฝาก 12 เดือน จะได้รับการจัดสรรกำไร 60 % สหกรณ์ 40 %

    4.มูฎอรอบะห์ อัล-อามีน ฝาก 24 เดือน จะได้รับการจัดสรรกำไร 80 % สหกรณ์ 20 %

เงื่อนไขการถอนเงิน

    1.ผู้ร่วมลงทุนสามารถถอนเงินได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาเท่านั้น

    2.การถอนเงิน จะถอนเพียงบางส่วนไม่ได้ สามารถทำได้กรณีเดียวคือ ปิดบัญชีเท่านั้น

เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน

    1.สหกรณ์จะจ่ายผลตอบแทนตามระยะเวลาของสัญญานับจากวันทำสัญญา โดยจะนำเงินเข้าบัญชีของผู้ร่วมลงทุน

    2.หากผู้ร่วมลงทุนถอน/ปิดบัญชีก่อนครบกำหนดตามสัญญา ทางสหกรณ์จะไม่พิจารณาจ่ายผลตอบแทนให้

    3.สหกรณ์จะจ่ายผลตอบแทนสำหรับเงินร่วมลงทุนที่ครบตามสัญญาเท่านั้น

    4.เมื่อครบกำหนดสัญญาผู้ร่วมลงทุนต้องมายืนยันเพื่อต่อสัญญาใหม่กับสหกรณ์ หากไม่มาทางสหกรณ์

    จะถือว่าสิ้นสุดสัญญาและสหกรณ์จะไม่คำนวณผลตอบแทนให้

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีมูฎอรอบะห์

    1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

    2.สำเนาทะเบียนบ้าน

ระยะเวลาโครงการ

 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2557 นี้เท่านั้น

   หน้าหลัก | เกี่ยวกับสหกรณ์ | บริการสหกรณ์ | โครงสร้างขององค์กร | สาขา/สถานที่ตั้ง | ประมวลภาพกิจกรรม | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม