สหกรณ์อิสลามปัตตานี จำกัด
The Islamic Co-Operative Of Pattani Limited.

 

 

 72 หมู่ที่7 ถ.ยะรัง ต.ตะลุโบะ อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

 

      โทร. 0 7334 8541    แฟกซ์. 0 7333 1960

     

TH

Eng

สหกรณ์อิสลามปัตตานี จำกัด ยินดีให้บริการสมาชิกทุกท่านค่ะ ติดต่อเวลาทำการ วันอาทิตย์ - วันพฤหัสบดี เปิดบริการตั้งแต่เวลา 08.30 น - 15.30 น.

บริการรับจำนำทอง

บริการอัรเราะห์นู (รับจำนำทอง)

  สหกรณ์เปิดบริการรับจำนำทองให้กับสมาชิกเท่านั้นโดยมีเงื่อนไขการประเมินราคาทองและเงินให้ยืม

 พร้อมค่าจัดการตามมติที่คณะกรรมการสหกรณ์เป็นผู้กำหนด

      โดยทางสหกรณ์กำหนดวงเงินให้ยืมดังนี้

            - ทองไทย กำหนดให้วงเงินยืม 75%ของราคาประเมิน

            - ทองมาเลเซีย ทองเมกกะ กำหนดให้วงเงินยืม 70%ของราคาประเมิน

       - ระยะเวลาการรับจำนำทอง 6 เดือน

       - ค่าบริการ สหกรณ์จะคิดค่าจัดการ(ค่าเก็บรักษา) ตามน้ำหนักทอง

       - สมาชิกจะต้องนำสมุดทะเบียนหุ้น และบัตรประชาชนมาทุกครั้ง เมื่อใช้บริการอัรเราะห์นู สมาชิก 1 คน

      สามารถใช้บริการเงินยืมเพื่อเหตุฉุกเฉินหลายสัญญาได้

       - สมาชิกจะต้องเก็บรักษาเอกสารสัญญาเงินยืมเพื่อเหตุฉุกเฉินไว้ให้ดีถ้าหากสูญหายให้แจ้ง

      เจ้าหน้าที่อัรเราะห์นูเพื่อออกสำเนาสัญญาเงินยืมแทนฉบับที่สูญหาย แล้วนำเอกสารดังกล่าวไปแจ้งความ

      ที่สถานีตำรวจเพื่อออกใบรับแจ้งความเอกสารสูญหาย แล้วนำใบแจ้งความพร้อมสำเนา

      สัญญาเงินยืมจึงจะสามารถไถ่ถอนทองได้

       - กรณีสมาชิกมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาไถ่ถอนจะต้องลงลายมือชื่อมอบอำนาจในสัญญา

      พร้อมแนบบัตรประชาชนใหักับผู้รับมอบอำนาจมาทุกครั้ง

       - สมาชิกที่มาใช้บริการจะต้องตรวจสอบเอกสารสัญญาทุกครั้ง เพื่อความถูกต้อง

       - สมาชิกจะต้องตรวจสอบสินค้า(ทองคำ)ที่มาไถ่ถอนทุกครั้งเพื่อความถูกต้อง

 

   หน้าหลัก | เกี่ยวกับสหกรณ์ | บริการสหกรณ์ | โครงสร้างขององค์กร | สาขา/สถานที่ตั้ง | ประมวลภาพกิจกรรม | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม