สหกรณ์อิสลามปัตตานี จำกัด
The Islamic Co-Operative Of Pattani Limited.

 

 

 72 หมู่ที่7 ถ.ยะรัง ต.ตะลุโบะ อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

 

      โทร. 0 7334 8541    แฟกซ์. 0 7333 1960

     

TH

Eng

สหกรณ์อิสลามปัตตานี จำกัด ยินดีให้บริการสมาชิกทุกท่านค่ะ ติดต่อเวลาทำการ วันอาทิตย์ - วันพฤหัสบดี เปิดบริการตั้งแต่เวลา 08.30 น - 15.30 น.

บริการสินเชื่อ

บริการสินเชื่อ(ขายสินค้าเงินผ่อน)

    สหกรณ์เปิดบริการธุรกิจสินเชื่อให้กับสมาชิก 2 รูแบบ

1. สินเชื่อรถจักรยานยนต์ โดยสหกรณ์จะจัดซื้อรถจักรยานยนต์ตามลักษณะที่สมาชิกต้องการด้วยเงินสดและ

ขายผ่อนให้กับสมาชิกในเงินผ่อนให้กับสมาชิกตามข้อตกลงที่สหกรณ์กำหนด โดยมีหัวกลุ่ม(ประวัติ) หรือสมาชิก

ด้วยกัน 1 คน เป็นผู้ค้ำประกัน

วิธีการซื้อรถจักรยานยนต์

     1.1 สมาชิกที่ประสงค์จะซื้อรถจักรยานยนต์ จะต้องมาแสดงด้วยตนเอง พร้อมประวัติที่สังกัด

     หรือสมาชิกด้วยกัน 1 คนค้ำประกัน(พร้อมนำสมุดทะเบียนหุ้นมาด้วย)

     1.2.สมาชิกจะต้องแจ้งยี่ห้อ แบบ รุ่น สีของรถจักรยานยนต์ที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ทราบ

     และตกลงราคาตามที่สหกรณ์กำหนด

     1.3.นำสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกอย่างละ3ฉบับ

     ของประวัติหรือสมาชิกผู้ค้ำ อย่างละ 1 ฉบับ

     1.4.ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วอย่างน้อย1เดือน

     1.5.สมาชิกจะต้องทำหนังสือสัญญากู้เงินพร้อมหนังสือค้ำประกันในวันออกรถ

     สามารถผ่อนชำระได้ด้วยตนเองและชำระผ่านประวัติ

2. สินเชื่ออื่น ๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์การเกษตร วัสดุก่อสร้าง และอื่น ๆ โดยทาง

สหกรณ์จะซื้อด้วยเงินสดและนำมาขายผ่อนให้กับสมาชิก ทั้งนี้สหกรณ์จะคิดกำไรตามยอดเงินและระยะเวลาการผ่อน

เงื่อนไขที่กำหนดคือการค้ำประกันด้วยหุ้นตนเอง ใช้สิทธิได้ 100% ของหุ้นที่มีอยู่ หรือถ้าใช้สมาชิกด้วยกันค้ำประกัน

เพิ่มได้อีก 2 คน ทั้งนี้วงเงินค้ำประกัน 3 คน รวมกันสามารถใช้สิทธิได้ในวงเงินไม่เกิน 100% ของจำนวนหุ้นรวมกัน 3 คน

วิธีการขอสินเชื่อ

      2.1.สมาชิกที่ประสงค์จะซื้อสินค้า และผู้ค้ำประกันจะต้องมาด้วยตนเอง

      2.2.แจ้งสินค้าที่ต้องการซื้อ พร้อมตกลงราคาตามที่สหกรณ์กำหนด

      2.3.นำสมุดหุ้น และสำเนาบัตรประชาชนพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 1 ฉบับทั้งของสมาชิกและผู้ค้ำ

      2.4.ในวันทำสัญญา ผู้ขอสินเชื่อและผู้ค้ำประกันต้องดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์

      2.5.สามารถผ่อนชำระได้ด้วยตัวเองหรือชำระผ่านประวัติ

      2.6.สมาชิกจะต้องชำระค่าผ่อนงวดทุกเดือนตามสัญญา

      2.7.ปลาวัติและสมาชิกผู้ค้ำจะต้องร่วมรับผิดชอบในสัญญาค้ำประกันที่ได้กระทำไว้

      2.8.สมาชิกสามารถเป็นค้ำประกันได้ตามจำนวนหุ้นที่มีอยู่กับสหกรณ์ หลังจากหักภาระหนี้สินหรือค้ำประกัน

      2.9.ประวัติจะต้องมาเซ็นรับรอง หรือมีหนังสือรับรองจากปลาวัติในวันทำสัญญา

      2.10.สมาชิก 1 คน สามารถทำสัญญาเงินกู้ได้เพียง 1 สัญญาเท่านั้น

   หน้าหลัก | เกี่ยวกับสหกรณ์ | บริการสหกรณ์ | โครงสร้างขององค์กร | สาขา/สถานที่ตั้ง | ประมวลภาพกิจกรรม | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม